SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

Socialezekerheidsrecht is het stelsel van wetten en regelgeving dat ervoor zorgt dat u ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen heeft. Nederland kent een uitgebreid stelsel aan wetten en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid waarbij de overheid een vangnet vormt door middel van sociale verzekeringen (volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) en sociale voorzieningen (uitkeringen).

Het geheel aan rechten en plichten rondom sociale zekerheid is zeer complex en bovendien voortdurend aan verandering onderhevig.

Wij adviseren en procederen over uitkeringen verstrekt in het kader van de Participatiewet (Pw), Algemene Kinderbijslagwet (AKW), Toeslagenwet (TW), Algemene nabestaandenwet (Anw), Werkloosheidswet (WW) en Ziektewet (ZW).

WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?

Is uw uitkering ingetrokken, teruggevorderd of op een andere manier beëindigd? Vraagt u zich af of een verandering in uw leefsituatie gevolgen heeft voor uw uitkering? Neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.