OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Uitvoering opdracht

Als u Ben Touhami Advocatenkantoor de opdracht geeft voor uw belangen op te komen, dan ontstaat er tussen ons een overeenkomst van opdracht in de zin van 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij u als opdrachtgever en Ben Touhami Advocatenkantoor als opdrachtnemer heeft te gelden.

Deze opdracht zal worden uitgevoerd door mr. Ben Touhami, met dien verstande dat zij onderdelen van haar werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid en toezicht door een andere advocaat, jurist of adviseur mag laten uitvoeren. Natuurlijk dient de advocaat bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht alleen uw belang laten leiden, met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De advocaat zal hierbij handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

Natuurlijk houdt mr. Ben Touhami u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in uw zaak. Tenzij anders is afgesproken zal zij proberen zoveel mogelijk de te verzenden correspondentie aan u in concept voorleggen met het verzoek haar mede te delen of de inhoud juist is en u akkoord gaat met de verzending daarvan.

U kunt de opdracht steeds opzeggen. Dezerzijds kan de overeenkomst van opdracht niet opgezegd worden, behalve als er sprake is van gewichtige redenen en uw advocaat op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens uw wensen uit te voeren. In beide gevallen zal mr. Ben Touhami op basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden.

Financiële afspraken

De kosten van de juridische dienstverlening bij Ben Touhami Advocatenkantoor worden in beginsel eens per maand in rekening gebracht. U ontvangt altijd een duidelijke specificatie van het aantal bestede uren en de werkzaamheden. U kunt hier altijd opheldering over vragen bij uw advocaat. Het overeengekomen uurtarief is beschreven in de opdrachtbevestiging, welk tarief jaarlijks met een indexeringspercentage kan worden aangepast.

Ook kan het zijn u kosten als griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels, reis- en verblijfkosten en kantoorkosten verschuldigd bent. Deze zogenaamde verschotten worden apart bij u in rekening gebracht.

Vaak vragen wij om een voorschot aan ons te voldoen. Dit is ter dekking van de eerste kosten. Dit voorschot wordt later verrekend. Als het voorschotbedrag achteraf te hoog blijkt te zijn, wordt dit aan u teruggestort.

Betaling facturen

Gevraagd wordt om de declaratie van uw advocaat binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Ben Touhami Advocatenkantoor hanteert deze betalingstermijn strikt. Als niet tijdig wordt betaald, is Ben Touhami Advocatenkantoor gerechtigd de werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.

Als het u niet lukt de declaratie te voldoen binnen de gestelde termijn, verzoeken wij u dat kenbaar te maken. Als daartoe voldoende aanleiding is kunnen hierover afspraken worden gemaakt. Deze worden door ons altijd schriftelijk bevestigd. Bij het uitblijven daarvan is de afspraak niet tot stand gekomen en kunt u er geen rechten aan ontlenen of beroep op doen.

Rechtsbijstandverzekering

Voor het geval u een rechtsbijstandverzekering heeft, attendeert mr. Ben Touhami u er op dat de verzekeraar veelal verlangt dat zij als eerste gelegenheid krijgt uw belang te dienen op straffe van beperking of verval van polisdekking; u dient de verzekeraar dus eerst te benaderen. Als u geen gebruik wilt maken van de rechtsbijstandverzekering die u sloot, dan moet  u dit expliciet aan Ben Touhami Advocatenkantoor bevestigen.

Ook kan mr. Ben Touhami voor u werkzaam zijn vanuit de rechtsbijstandverzekering. U heeft in sommige gevallen vrije advocaatkeus.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen